» Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystając z serwisu internetowego www.maluni.pl akceptujesz zasady zawarte w poniższych dokumentach.
Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego dane, jakie nam podajesz podczas zamówienia będziemy gromadzić wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa Informacji. Możesz być pewny/a, że Twoje imię i nazwisko oraz inne informacje,  jakie nam powierzyłeś/aś, będziemy przechowywać zgodnie z prawem i nie udostępnimy ich osobom trzecim. Będziemy gromadzić informacje tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu prawidłowej obsługi zamówień.
 
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

oraz
 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 


Polityka Bezpieczeństwa Informacji sklepu internetowego maluni.pl  umieszczonym na serwerze webserwer.pl Lingua-IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Huculskiej 18/3, posiadająca nr NIP: 634-27-33-869, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000 złotych.
Podstawa prawna:
Na podstawie przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych określa się niniejszą Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem sklepu internetowego maluni.pl.
Celem Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez sklep internetowy maluni.pl przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, świadomymi i nieświadomymi.
Polityka obowiązuje Administratora Bazy Danych sklepu maluni.pl oraz wszystkich klientów i podmiotów współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.
Przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym maluni.pl odbywa się w wersji papierowej (dane do wysyłki towaru, faktury VAT) oraz za pomocą systemów informatycznych.


I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z Serwisu www.maluni.pl  jest Maluni Aneta Szczepanik Szczepanik z siedzibą w Krakowie (31-635), os. Oświecenia 20, NIP: 678-241-85-08, REGON: 120740830, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta
Administrator danych pełni również rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


II. Wykaz lokalizacji w których przetwarzane są dane osobowe oraz zastosowane zabezpieczenia w systemie :
Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem systemu informatycznego w architekturze rozproszonej przy użyciu komputera znajdującego się w siedzibie firmy połączonego przez sieć internetową z zewnętrznym serwerem znajdującym się w profesjonalnym centrum przetwarzania danych należącym do ingua-IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Huculskiej 18/3, posiadająca nr NIP: 634-27-33-869, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000 złotych.

III. Zbiór danych osobowych
Zbiór Danych Osobowych Klientów Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych  
A. Wykaz zbiorów danych.
1. Klienci Sklepu Internetowego
2. Newsletter
B. Zakres Danych Osobowych.
W ramach systemu informatycznego przetwarzane są dwa zbiory danych osobowych klientów sklepu maluni.pl i wykorzystywane jedynie w celach realizacji zamówień oraz przesyłania informacji handlowych na temat produktów i usług wyłącznie firmy Maluni. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.
1. W zakresie bazy danych o nazwie: Klienci Sklepu Internetowego Administrator prosi szczególnie Klienta o podanie następujących danych:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefon
d. adres e-mail
e. adres wysyłkowy, gdy inny niż korespondencyjny
                Dodatkowo system informatyczny rejestruje:
f. datę rozpoczęcia przetwarzania danych
g. IP zamawiającego
                Dodatkowo Klient zostaje poproszony o wstawienie następujących znaczników:
h. check box na wyrażenie chęci otrzymania faktury VAT, a po jego zaznaczeniu dane do FV: nazwa firmy, adres i NIP.
i. check box na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
 
  (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez sklep internetowy maluni.pl, prowadzony przez Maluni Aneta Szczepanik w celu realizacji zamówienia. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania lub całkowitego usunięcia.) 
 
j. check box dot. Regulaminu sklepu na stronie maluni.pl :
(Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu sklepu internetowego maluni.pl i akceptuję jego wszystkie postanowienia.)
2. W zakresie bazy danych o nazwie: Newsletter Administrator prosi Klienta o podanie następujących danych:
 a. adres e-mail
                Dodatkowo Klient zostaje poproszony o wstawienie następujących znaczników:
 b. box newslettera, czyli wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych produktów wyłącznie firmy Maluni
(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez sklep internetowy maluni.pl, prowadzony przez Maluni Aneta Szczepanik w celu otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących i przesyłanych wyłącznie przez Maluni)
Administrator nie udostępnia danych osobom trzecim.


IV. Zasady zbierania Danych Osobowych Klientów
1. Przeglądanie zawartości strony maluni.pl nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
2. Korzystanie z Usług na stronie maluni.pl może wiązać się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.
3. Podanie Danych Osobowych przez Klienta może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. zgłoszenie reklamacji lub odstąpienie od umowy.
 
V. Przechowywanie danych.
Dane przechowywane są w komputerze oraz na zewnętrznym serwerze w tabelach bazy danych, zainstalowanej na zaszyfrowanej partycji serwera wirtualnego Home.pl. Dostęp do zbioru danych ma wyłącznie Administrator danych osobowych oraz osoby przez niego pisemnie upoważnione. Nie jest tworzona kopia danych osobowych przez Administratora.


VI. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji
 Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
1. Prowadzi ewidencję osób upoważnionych do dostępu do zbioru danych osobowych w przypadku ówczesnego wyznaczenia takich osób.
2. Kontroluje prawidłowość przetwarzania danych osobowych.
3. Podejmuje odpowiednie działania w przypadku stwierdzenia naruszeń zabezpieczeń.
4. Podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ciągłości działania systemów zabezpieczających dane osobowe.
 
VII. Procedura w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń zbioru danych osobowych
1. Każdy, kto stwierdzi fakt nasuwający podejrzenie wystąpienia możliwości naruszenia bezpieczeństwa informacji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, po zapoznaniu się z sytuacją podejmuje niezbędne kroki w celu:
a) Wyjaśnienia incydentu
b) Ograniczeniu negatywnych skutków incydentu
c) Zapobieżenia pojawienia się podobnego incydentu w przyszłości
d) Zgłoszenia wystąpienia incydentu do odpowiednich organów ochrony prawnej, w sytuacji, gdy jest to wymagane dla danego incydentu przez przepisy prawa.
 
VIII. Polityka zarządzania danymi osobowymi.
1. Przesyłane przez Klienta sklepu internetowego maluni.pl dane, wykorzystywane są w celach realizacji zamówienia, m.in. poinformowaniu Klienta o statusie złożonego zamówienia w postaci wiadomości e-mail na adres podany przez niego podczas zamówienia.
2. Podane dane zostaną przetworzone jedynie po wyrażeniu zgody klienta na ich przetwarzanie tj. po akceptacji warunków podanych we check boxach  opisanych w pkt. III.B.1.i , III.B.1.j oraz III.B.2.b niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
3. Każdy klient ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i możliwości ich zmiany lub żądania całkowitego usunięcia z bazy danych przez Administratora bazy danych sklepu maluni.pl.
 
IX. Procedury rejestracji klienta oraz przetwarzania danych osobowych.
1. Każdy klient sklepu przed zarejestrowaniem się w bazie danych osobowych sklepu, powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:
a) Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
c) Niniejszą polityką bezpieczeństwa i instrukcją zarządzania systemem informatycznym.
2. Zapoznanie się z powyższymi dokumentami Klient sklepu potwierdza podczas rejestracji i akceptacji Regulaminu.
3. Przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym maluni.pl dokonuje jedynie Administrator Bazy Danych podany na wstępie niniejszej polityki.
 
X. Odpowiedzialność.
1. Administrator ma prawo do wykonywania tych czynności, do których został upoważniony.
2. Administrator ma obowiązek postępowania zgodnie niniejszą Polityką Bezpieczeństwa Informacji.
3. Administrator podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do zachowania ich w poufności oraz dołożenia wszelkich starań, aby dane osobowe nie zostały przekazane osobom nieupoważnionym.
 
 
 
 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM
 
I. Zasady zabezpieczania sprzętu informatycznego, danych i oprogramowania.
 
1. Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz zagrożenia wprowadza się wysoki poziom bezpieczeństwa w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze stosowanym rozporządzeniem właściwego ministra.
 
2. Kontroli podlega dostęp do pomieszczenia, w którym przechowywany jest serwer, na którym znajduje się sklep internetowy maluni.pl, w celu zabezpieczenia sprzętu oraz danych osobowych i oprogramowania przed ich wykorzystaniem lub zniszczeniem przez osoby trzecie. Serwer znajduje się w profesjonalnym centrum przetwarzania danych należącym do Lingua-IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Huculskiej 18/3, posiadająca nr NIP: 634-27-33-869, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000 złotych
 
3. Komputer, w którym znajdują się dane osobowe wyposażony w agregaty awaryjne na wypadek wahań napięcia w sieci energetycznej w celu prawidłowego zamknięcia wszelkich aplikacji i bezpiecznego wyłączenia komputera.
 
4. Na Komputerze, na którym dokonuje się odczytu danych osobowych Klientów maluni.pl w razie przerwy w pracy,  stosuje się wygaszacz ekranu wraz zabezpieczeniem hasłem i loginem dostępu do komputera. Komputer zabezpieczony jest hasłem dostępu, składającym się z co najmniej pięciu znaków, w skład których wchodzą litery jak i cyfry.
 
II. Procedura rozpoczęcia i zakończenia pracy przy komputerze do odczytu danych osobowych Klientów.
1. Komputer uruchamia się po wprowadzeniu do niego hasła.
2. Przy wejściu do systemu przetwarzającego dane osobowe wprowadza się identyfikator oraz hasło dostępu.
3. Zakończenie pracy związanej z przetwarzaniem danych odpowiadać powinno wszystkim regułom bezpieczeństwa informacji.
 
III. Zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem w sieci internetowej.
 
1. Na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie firewall oraz program antywirusowy.
2. Zabrania się pobierania z Internetu plików niewiadomego pochodzenia oraz odczytywania załączników poczty elektronicznej bez wcześniejszego sprawdzenia programem antywirusowym.
 
IV. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego.
Naprawa sprzętu komputerowego używanego do przetwarzania bazy danych osobowych sklepu może odbywać się w obecności Administratora po uprzednim zabezpieczeniu dostępu do bazy danych lub usunięciu dysku twardego zawierającego zapis bazy danych.
 
V. Wydruki
1. Wydruki oraz dokumenty papierowe, na których znajdują się dane osobowe, są przechowywane w zamykanych na klucz pomieszczeniu. 
 2. Wydruki zawierające dane osobowe przeznaczone do usunięcia niszczy się natychmiast, gdy zachodzi taka potrzeba, natomiast inne przechowywane są w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób nieupoważnionych.


Poznaj również inne dokumenty sklepu klikając w poniższe tematy:


1.  Regulamin sklepu internetowego maluni.pl


2.  Polityka Plików Cookies 
 
Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
SZANOWNI PAŃSTWO! W DNIACH 18-29.08.2017 MAMY URLOP. MOŻNA SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA W TYM CZASIE, ALE BĘDĄ ONE REALIZOWANE DOPIERO PO 29.08.2017. PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA - ZBIERAMY SIŁY I POMYSŁY NA NOWIE PIĘKNE PRODUKTY. :-)